?קריינות – איך צריך לומר את זה

בלוג מתחדש עם מילים אקראיות והדרך הנכונה להגות אותן 

קריינות: אופַנוע ולא אופְנוע

קריינות: אופַנוע ולא אופְנוע

אופַנוע, אופַנועים, אופַנוען, אופַנוענים

תוקפנות – הפ”א רפה

מַביע מַביעים, מַכיר מַכירים

פְּרָטי ההסכם, בִּפְרָטי ההסכם

צְמיג, פְּריט, סְעיף – כמו שביל

משפְּחות המשתתפים

אחרַאי – מתייחס לתפקיד: אני אחרַאי על סידור העבודה, ראש הממשלה אחראַי לכישלון המבצע

אחרָאִי –   מתייחס לתכונה: הוא אדם אחרָאִי